آرشیو اخبار

یادداشتی در استقبال از همایش عبدالرزاق و عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنز:

شیخ عبدالصمد نطنزی و قاضی ناصرالدین بیضاوی

یکی از معضلات اساسی در شناخت عبدالصمد نطنزی فقدان اسناد و مدارک درباره احوال و اندیشه‌های این عارف بزرگ دوره ایلخانی است. در ضمن مطالعات مربوط به این دوره به نکته‌ای جالب و مهمی برخورد کردم که ذکر آن خالی از فایده نیست

ادامه مطلب