گروه های پژوهشی

1. گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی

مدیر گروه : دکتر محسن نیازی

اعضای گروه :

2.  گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه ای

مدیر گروه : دکتر اسماعیل مزروعی

اعضای گروه : 

3. گروه پژوهشی هنر و معماری

مدیر گروه : دکتر جواد دیواندری

اعضای گروه :

4. گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ 

مدیر گروه : دکتر رضا شجری

اعضای گروه :

 

وظایف مدیران گرو ه های پژوهشی

1- برنامه ریزی و نظارت بر طرح های پژوهشی هم جهت با اسناد بالا دستی و سند راهبردی دانشگاه؛

2- شرکت در جلسات شورای پژوهشی مرکز و هماهنگی با رئیس مرکز و سایر گروههای پژوهشی در خصوص طرحهای و فعالیتهای پژوهشی مشترک هم راستا با وظایف شورای پژوهشی مرکز؛

3- بررسی و تحلیل و ارایه نظرات تخصصی به شورای پژوهشی مرکز در خصوص گزارشهای پژوهشی در دست اقدام و یا خاتمه یافته؛

4- مشارکت، همکاری و ارائه نظرات تخصصی و داوری در حوزه فعالیت های نشریات و کتب و هرگونه تولیدات علمی؛

5- برگزاری‌جلسات تخصصی گروه پژوهشی به صورت ماهانه و جمع آوری و آماده سازی کلیه پیشنهادات جهت طرح در شورای پژوهشی مرکز و همچنین اولویت بندی پیشنهادات پژوهشی

6- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای برنامه های مرتبط با گروه تخصصی

7- برقراری ارتباط با اساتید و کارشناسان مختلف درون دانشگاهی و برون دانشگاهی برای انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با اهداف مرکز؛

8- پیشنهاد اعضای گروه پژوهشی به ریاست مرکز جهت صدور احکام