وظایف شورای پژوهشی

وظایف شورای پژوهشی

1- تهیه و تدوین سیاست های پژوهشی و برنامه علمی مرکز با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه و سند راهبردی مرکز؛

2- بررسی ، تصویب و نظارت بر حسن اجرا و اعلام  خاتمه طرح های پژوهشی؛

3- پیشنهاد سیاست ها ، خط مشی ها و اولویت های حاکم بر برنامه ها و طرح های پژوهشی ؛

4- بررس و تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های نحوه  انجام فعالیت های پژوهشی ؛

5- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای برنامه های پژوهشی؛

6- تعیین خط مشی مرکز برای ارتباطات علمی با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی و اجرایی دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی یا خارجی در محدوده ضوابط و مقررات؛

7- ارزیابی و تصمیم گیری درباره تجاری سازی نتایج فعالیت های پژوهشی و علمی مرکز؛

8- بررسی و تصویب محتوای بسته های آموزشی تخصصی و کارگاهی آزاد و کوتاه مدت تدوین شده برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی  متقاضی در سطح منطقه؛

9- نظارت بر انتشار کتب، نشریات  پژوهشی و سایر تولیدات علمی مرکز؛

10- نظارت بر ارائه اطلاعات در پایگاه اینترنتی مرکز؛

11- بررسی و تأیید گزارش های پژوهشی گروه های تخصصی وابسته به مرکز؛

12- تعیین اولویت های پژوهشی مرکز؛