سند راهبردی مرکز پژوهشی کاشان شناسی

سند راهبردی  مرکز پژوهشی کاشان شناسی

پاییز 1400

 

سخنان مقام معظم رهبری در سفر به شهر دار المومنین کاشان در 20 آبان 1380 :

من به جوان امروز نمی گویم بنشین به نام گذشتگان افتخار کن؛ اما به جوان اهل کاشان می گویم تو بازمانده آن سلسله پرافتخار دانش و معرفتی. آنها در زمان خود توانستند فقط شخص خود یا شهر کاشان و بلکه دانش را به مرحله بالایی برسانند. امروز هم جوان کاشانی، دانشجوی اهل کاشان، طلبه اهل کاشان، صنعتگر اهل کاشان، زن و مرد بااستعداد اهل کاشان، باید همان خط و همان راه و همان سلسله تمام‌نشدنی معرفت و دانش و استعداد را دنبال کند. کاشان، مقصود همه این منطقه است. امروز کاشان اسم یک شهرستان است که در کنارش شهر آران و بیدگل قرار دارد؛ اما در تاریخ، نام کاشان شامل مجموعه این مناطق می شود. منطقه از همه جهت سرشار از استعداد است...، آثار تمدّن قبل از اسلام با حضور مجتمع انسانی و زندگی بشری بر روی این سرزمین، تا رسیدن به اوج فعّالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غیره، نشان‌دهنده این استعداد تمام نشدنی و تاریخی است.

مقدمه :

مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان در راستای اسناد فرادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های وزارت عتف و برنامه راهبردی دانشگاه کاشان در افق 1404، با هدف ارتقای جایگاه دانشگاه در نظـام سیاسـتگـذاری و مـدیریت منطقـه کاشان و  شناسایی و معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه های مختلف در جهت تسهیل و تسریع فرایند توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، فعالیت  و نقش آفرینی می کند.

چشم انداز مرکز :

 مرکز پژوهشی کاشان شناسی مرکزی است تخصصی با مرجعیت علمی در زمینه پژوهش های بنیادی و کاربردی برای معرفی و ارتقاء جایگاه منطقه کاشان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی در سطح ملی و بین المللی.

مأموریت:

برای دستیابی به چشم‌انداز ارائه شده، مرکز با رویکردی آینده‌نگرانه به دنبال پشتیبانی اندیشه‌ای و ارائه رویکردهای علمی جهت تأمین نیازهای پژوهشی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی در منطقه است. در این راستا مأموریت‌های مرکز به شرح زیر است:

1- شناساندن تـاریخ، تمـدن، فرهنـگ، هنـر و مفاخر کاشان و بهره گیری از میراث غنی فرهنگی منطقه کاشان؛

2- پاسخگویی مرکز به نیازهای پژوهشی بخش های مختلف اجتمـاعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی درسطح منطقه؛

3- آینده‌ پژوهی پیرامون مسایل اجتمـاعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه؛

4- جهت گیری  فعالیت ها به سمت حل مسائل و مشکلات فعلی و آتی منطقه؛ 

5- نقش آفرینی مؤثر در فرایند توسعه منطقه ای،  انسجام اجتماعی و ارتقای جایگاه منطقه کاشان در سطح ملی.و بین المللی .

ارزش‌های بنیادی

مرکز در مسیر دستیابی به چشم‌انداز و تحقق مأموریت خود، حفظ ارزش‌های زیر را مدنظر قرار داده است:

1- تخصص گرایی، مشارکت‌جویی و کارتیمی؛

2- مدیریت کارآمد و جهادی؛

3- پاسخگویی، مسؤولیت پذیری و شفافیت ؛

4- پایبندی به وجدان کاری و اخلاق حرفه‌ای؛

5- کیفیت گرایی و بهره‌وری در ارائه خدمات؛

  6- خلاقیت و نوآوری.

اهداف کلان:

1- شناساندن تـاریخ، تمـدن هنـر، مفاخر و جاذبه های فرهنگی و تاریخی منطقه کاشان ؛

2- تولید و عرضه اطلاعات علمی و دانشی موردنیاز برای معرفی و توسعه همه جانبه جایگاه منطقه در سطح ملی و بین المللی؛

3- شناسایی مسائل و مشکلات وضعیت حال و آینده منطقه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی با رویکرد حل مسأله؛  

4- سنجش امکانات، ظرفیت ها، قابلیت ها و مزیت های نسبی منطقه در ابعاد مختلف توسعه در قالب پژوهش های تخصصی؛

5- پشتیبانی علمی و پژوهشی از نوآوری ها در فرآیندهای توسعه  همه جانبه منطقه کاشان؛

6- تلاش برای تبدیل یافته های علمی و پژوهشی به رویکرد سیاست سازی و تصمیم سازی در حوزه های مختلف در سطح منطقه ؛

7- اشاعه دانش تولیدی و توسعه ای در زمینه  معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ؛

8- راه اندازی کرسی های نوآوری و نظریه پردازی در راستای موضوعات خاص منطقه؛

9- تأمین، تنوع بخشی و پایداری منابع مالی مرکز .

راهبرد ها :

براساس اهداف تعریف شده، برای نیل به چشم انداز مرکز، راهبردهایی به شرح زیر تعریف شده‌اند:

راهبرد های مرتبط با هدف 1 :

1- بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های همه جانبه منطقه در سطح ملی و بین المللی ؛

2-طراحی و برگزاری همایش‌های منطقه ای‌، ملی و بین‌المللی به منظور معرفی و توسعه همه جانبه جایگاه منطقه کاشان؛

3- شبکه‌سازی از مؤسسات همکار، خبرگان علمی و تجمیع سرمایه فکری متخصصین برجسته در زمینه ابعاد مختلف کاشان شناسی در سطح کشور.

راهبرد های مرتبط با هدف 2 :

1- توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح آگاهی شهروندان منطقه و بویژه گردشگران داخلی و خارجی از پیشینة تاریخی و فرهنگی منطقه ؛  

2- مشارکت در تشکیل کانون های اندیشه ورز و حمایت از انجمن های علمی و پژوهشی و آموزشی در زمینه تولید، انتقال و توزیع دانش در زمینه معرفی منطقه.

راهبرد های مرتبط با هدف 3 :

1- نیازسنجی پژوهشی و اولویت‌بندی مسائل کلیدی منطقه ؛

2- انجام پژوهش های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی برای حل مسائل کلان و ارتقاء جایگاه منطقه کاشان.

راهبرد های مرتبط با هدف 4 :

1- تشکیل و فعال نمودن گروه های پژوهشی تخصصی مأموریت گرا با بهره گیری از توان علمی وکارشناسی نخبگان منطقه و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها؛

2- مطالعات تطبیقی و آینده اندیشی در زمینه شاخص های توسعه یافتگی منطقه.

راهبرد های مرتبط با هدف 5 :

1- حمایت  از پژوهش های مساله محور ، کاربردی ، راهبردی، آینده پژوهانه، تطبیقی و دانشنامه ای مرتبط با موضوعات منطقه ؛

2- فراهم نمودن امکانات و زمینه های لازم برای برنامه ها و پژوهش های مرتبط با نیاز های منطقه در ابعاد مختلف.

 راهبرد های مرتبط با هدف 6 :

تعامل و ارتباط پویا با سازمان‌ها و نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز در حوز ه های اجتمـاعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی در سطح منطقه جهت تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی  مورد نیاز آنها .

راهبرد های مرتبط با هدف 7 :

1- تعامل علمی با نهادهای مدنی و سازمان های مستقل غیردولتی به منظور بهره گیری از ظرفیت های گفتمانی آنها به منظور معرفی و توسعه جایگاه منطقه کاشان در سطح ملی و بین المللی؛

2- توسعه پایگاه داده مرتبط با کاشان شناسی با رویکرد دسترسی به اسناد و منابع تولید شده در حوز های مختلف منطقه؛

3- مشارکت در تشکیل کانون های اندیشه ورز و حمایت از انجمن های علمی و پژوهشی و آموزشی در زمینه تولید، انتقال و توزیع دانش در زمینه معرفی منطقه.

راهبرد های مرتبط با هدف 8 :

برگزاری نشست ها وکرسی های تخصصی در حوزه ظرفیت های گفتمانی و نوآوری نخبگان و متخصصین برای ارتقاء جایگاه منطقه کاشان در سطح ملی و بین المللی.

راهبرد های مرتبط با هدف 9 :

 طراحی و تدوین انواع آموزش های مهارتی و کارگاهی سازمان محور در سطح منطقه با رویکرد روزآمدسازی و دانش افزایی مدیران و پرسنل آنها.