به سایت مرکز پژوهشی کاشان شناسی خوش آمدید


. به نام دوست که هر چه هست از آن اوست

به منظور تحقق بخشی از رسالت وظایف پژوهشی دانشگاه کاشان و رفع نواقص فعالیت های پژوهشی در زمینه پیشینه و فرهنگ شهرستان کاشان و قلمرو فرهنگی آن در مناطق مجاور بر اساس مصوبه سال 1385 دانشگاه کاشان مرکز پژوهشی کاشان شناسی تأسیس گردید.
پژوهش در زمینه های مرتبط با تاریخ دین، ادبیات فرهنگ، هنر، معماری و مشاهیر کاشان و ارتقاء توان علمی و عملی پژوهشگران و هنرمندان کاشان و تلاش در راستای تجاری سازی نتایج تحقیقات و یافته های علمی و پژوهشی از جمله اهداف این مرکز محسوب می شود. به منظور نیل به هدفهای مذکور این مرکز وظایفی را مدون نموده است که بخشی از آن عبارتند از:
انجام پژوهشهای بنیادی کاربردی و یا توسعه ای در زمینه های مرتبط
انجام خدمات مشاوره ای علمی و فنی در ارتباط با تاریخ، دین، ادبیات، فرهنگ، هنر، معماری و مشاهیر کاشان
راه اندازی پایگاه اینترنتی کاشان شناسی
برنامه ریزی و تأمین امکانات پذیرش دانشجو در رشته ها و گرایش های مربوط به کاشان شناسی
ترجمه تألیف و تهیه کتب و نشریات و مقالات علمی و پژوهشی و مراجع الکترونیکی با محور موضوعی کاشان
در این راستا تاکنون اقدام به چاپ پنج شماره از مجله تخصصی کاشان شناخت و برگزاری همایش نقش کاشان در مکتب اصفهان نموده است.

 

یاد کاشان
خوش آن زمانه که زیب زمانه کاشان بود
خوش آن که کاشان چشم وچراغ ایران بود
ز نقش کاشی او، عقل نیز حیرت داشت
به فرش و قالی او، فهم نیز حیران بود
سینه اش که به اکناف مملکت می رفت
کس ار، برابر زر می خرید، ارزان بود
زدلپذیری نسج زریش، نیست شگفت
که راه یافته، تا قلب انگلستان بود
دیار ما را زان "دار مومنین" گفتند
که مومنان راحصن امان و ایمان بود
سرآمد فضلا، یعنی "افضل الدین" اش
به نشر حکمت در عصر خویش لقمان بود
به پایمردی دانش، "غیاث دین جمشید"
ز خاک کاشان، ره برده تا به کیوان بود
چه مایه محتشمی داشت "محتشم" به هنر
که پیش طبعش، ملک سخن گروگان بود
مگر به معجز کلک و کلام خویش، "کلیم"
کلیم دیگر و آنک عصا و ثعبان بود
به دین و دانش، آثار "فیض" برهان است به
به دین و دانش، گفتار فیض برهان بود
ثنا ز هاتف و آذر سزد "صباحی" را
که این یک از قم، و آن دیگر از صفاهان بود
به اهتمام "صبا" کار شعر یافت نظام
و گرنه دفتر نظم دری، پریشان بود
"صنیع ملک" چه خوانی؟ که مانی ایام
"کمال ملک" چه گوئی؟ کمال کیهان بود
"گلی ز گلین این باغ بود نیز "بهار"
"که تازه روی بدو، گلشن خراسان بود
"ز سوی دیگر "بیضایی" آن ادیب نبیل
"که راست گفتی مسعود سعد سلمان بود
"سلیم" بود و "صفایی"، "معزی" و "صمصام"
" حکیم" بود و "شکوهی"، "تراب" و "کیوان" بود
یکی به نقد سخن، اعتبار مجلس بود
یکی به عرض هنر، افتخار یاران بود
به یاد کاشان "محمود " این چکامه سرود
که یاد کاشان، در خاطرش فروزان بود
محمود منشی کاشانی