مطالب مرتبط با کلید واژه

تعزیه


میرعزای کاشانی

سید مصطفی کاشانی "مشهور و  ملقب به " میرعزا" بزرگترین ومشهورترین نسخه نویس تعزیه در ایران است که اغلب تعزیه خوانان در جای ، جای کشور مجالس تعزیه منسوب به او را می خوانند . «میرعزا» در دوره اوج کمال ...