مطالب مرتبط با کلید واژه

شاعر


محتشم کاشانی

 حسان  العجم  ، کمال الدین علی محتشم  کاشانی ،ملقب به « شمس الشعرا » شاعر پیشگام مکتب وقوع ، سبک واسوخت و سراینده  مشهورترین غمنامه عاشورایی است .تولد او به سال ۹۰۵  ومرگ اورا ۹۹۶ هجری قمری ذکر کرده اند. ...

کلیم کاشانی

کلیم کاشانی، ابوطالب قرن: ۱۱ (م، ۱۰۷۳/۱۰۶۲/۱۰۶۱ ق) شاعر، متخلص به کلیم. مشهور به طالباى کلیم و طالب. بعضى از تذکره‌ نویسان او را خلاق المعانى ثانى خوانده ‌اند. اصل وى از همدان بود، لذا برخى از تذکره ‌ها به او کلیم ...