مطالب مرتبط با کلید واژه

محرم


محتشم کاشانی

 حسان  العجم  ، کمال الدین علی محتشم  کاشانی ،ملقب به « شمس الشعرا » شاعر پیشگام مکتب وقوع ، سبک واسوخت و سراینده  مشهورترین غمنامه عاشورایی است .تولد او به سال ۹۰۵  ومرگ اورا ۹۹۶ هجری قمری ذکر کرده اند. ...

میرعزای کاشانی

سید مصطفی کاشانی "مشهور و  ملقب به " میرعزا" بزرگترین ومشهورترین نسخه نویس تعزیه در ایران است که اغلب تعزیه خوانان در جای ، جای کشور مجالس تعزیه منسوب به او را می خوانند . «میرعزا» در دوره اوج کمال ...