اعضای شورا و گروه های پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی (رئیس مرکز)

دکتر حسین ایمانیان معاون پژوهشی مرکز

دکتر حمیدرضا جیحانی مدیر گروه پژوهشی هنر و معماری

دکتر امیرحسین مدنی مدیر گروه تاریخ و فرهنگ 

دکتر  حسین حیدری عضو شورای پژوهشی 

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار عضو شورای پژوهشی

دکتر  علی عمرانی پور  عضو شورای پژوهشی

اعضای گروه پژوهشی هنر و معماری

دکتر حمیدرضا جیحانی مدیر گروه معماری و هنر

دکتر عباس اکبری عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی

دکتر محسن جاوری عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی

دکتر امیرحسین چیت سازیان عضو هیئت علمی گروه  پژوهش هنر

دکتر احمد دانایی  عضو هیئت علمی گروه معماری

دکتر محسن شاطریان عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم

دکتر فتحعلی قشقایی فر عضو هیئت علمی گروه فرش

دکتر مهدی ممتحن عضو هیئت علمی گروه معماری  

اعضای گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ

دکتر امیرحسین مدنی عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی (مدیر گروه)

دکتر عباس اقبالی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر حسین ایمانیان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر  رضا شجری عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی

دکتر حسین ستار عضو هیئت علمی گروه  علوم قرآن            

 دکتر محمد مشهدی نوش آبادی عضو هیئت علمی گروه  ادیان و عرفان