یاد داشت های علمی

خون جگر های یک معلم بیدگلی

سند سازی و ساختمان سازی زیارتگاهی

شاسوسا

سنگ زنی در "حیدری خانه" وَشاد آران

شگفتی ناظران از سنگ زنی کاشیان در تکیه های تهران(نگاهی به آیینی چند هزار ساله)

از منورای یهودی تا جریده عزاداری؛ تطور یک نماد آیینی

برزک در غائلۀ نایبیان

دزه؛ جستجوی رد پایی از سابقه تاریخی شهر شکوهمند نطنز

سابقه هزار ساله تحصیل علوم پایه و فنی در کاشان

زورخانه؛ ورزشی برای تربیت بدن یا آیینی برای تربیت نفس

 سنگ نبشته وقف قنات در برزک از دوران ایلخانی

قدیمی ترین حسینیه ایران در آران و بیدگل

روزی روزگاری با خاندان نوری الورای بیدگلی آرانی کاشانی

دو هنر جهانی ایرانی در یک ساختار، موسیقی هنر کهن و تعزیه هنر پیشرو

نیایشگاه ناهید؛ قدمگاه مرضیه خاتون

عید قربان در شهری کهن وش؛ نیاسر

آیین نوزایی در قدمگاه "پیر بادام" شهر کامو

تاثیر هنر غربی و مسیحی بر زیارتگاه شاهزاده قاسم استرک

نقدی در هوای بی بی شاه زینب

نشانه هایی از قداست آب در زیارتگاه سلطان گور آباد(اوره)

زرّین کفش اردهال؛ زرّین پاشنه "آبان یشت"

آیا کاشانی ها ترسو هستند؟

بازمانده باورها و آیین های ایرانی در برخی مناطق اردهال

قدمگاه "درب مهریق آباد" کاشان یادآور "در مهر"های زرتشتی

ملاحظاتی درباره "نام نامه" کاشان

امشب شب نیمه است2 (اشعار هوربابایی در بیدگل، آران، لتحر، فین و جوشقان قالی)

امشب شب نیمه است...(هوربابا مرده ریگ ایرانی- زرتشتی برای فرهنگ ایرانی- اسلامی)

باز هم هوربابا(جیر جیرونه برز و هوم بابای ابیانه)

خانقاه زین الدین ماستری نطنز، محل دفن عبدالرزاق کاشانی(رفع یک ابهام تاریخی)


حجه الاسلام آسید مهدی یثربی کاشانی مشوق مردم در تعمیر بودند

سپهری فیلسوف در هجوم منتقدان شاعر

شهر زیر زمینی(اوئی) نوش آباد؛ ساختار معماری شگفت

خانه ورو روستای گبرآباد(دخمه مردگان زرتشتی)

دهنار؛ ده آتش(آتشگاه)

در گلستانه

 من گنگ خواب دیده...